جزئیات سرویس

مهندسی نیازمندی ایده ی پروژه کارآفرین یا کارفرما می تواند برای بهینه سازی ایده ی خود، طرح توسعه ی کسب و کار را ارسال نماید.
پس از مطالعه ی طرح، کلیه ی نیازمندی های ایده به صورت مستند و مستدل به کارفرما ارایه می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر مطالب را دنبال کنید.