جزئیات پروژه

تدوین سیستم جامع ارزیابی نظرات

  • نوع انجامنوع انجام: از راه دور
  • مدت زمان پروژهبیشتر از 6 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

تدوین سیستم جامع ارزیابی نظرات
طراحی کسب و کار

تدوین استراتژی عملکرد سیستم

تعیین منابع درآمد

طراحی مدیریت سیستم اطلاعاتی مبتنی بر وب اپلیکیشن

تحلیل، طراحی و مراحل پیاده سازی فازهای مختلف طرح

دسته بندی های صنعت

زبانهای مورد نیاز

نوع پیمانکار مورد نیاز این پروژه است